Ziua de Nastere a Internetului – situatia la 40 de ani

Astăzi este ziua de naștere al internetului. Au trecut 40 de ani de când două calculatoare, unul la UCLA și unul la Stanford, au făcut schimb de date pentru prima oara și de atunci modul în care comunicăm s-a transformat radical. impactul social al acestei tehnologii a fost imens, iar prin natura sa liberă, a stimulat creativitatea și interactivitatea. Internautul a fost chiar declarat „Persoana anului 2006”.

Însă acest pilon al secolului XXI se află într-o situație tragică. Deși mulți o consideră esențială și indispensabilă în epoca informației, schimbările pe care le-a adus și le aduce au însemnat și că unii trebuie să se adapteze. Iar cei care se simt amenințați de aceast nou grad de libertate umană o aminință la rândul lor. Evoluțiile pe plan politic nu sunt însă încurajatoare, deși se întrevăd, punctual și semne pozitive.

Pe Vechiul Continent, o dată cu mutilarea amendamentului 138, Parlamentul European a lăsat deschisă poarta abuzurilor, atât asupra utilizatorilor, care sunt trataț ca vinovați înainte de a vedea vreun judecător, cât și asupra netului, care pierzând garanția neutralității, ar putea fi vândut în pachete. Spectrul legilor de tip „trei lovituri și ai zburat” planează, de asemenea, asupra Europei. După ce Franța a adoptat o asemenea lege, trecând peste vocile care o contestau, Marea Britanie vrea să facă la fel, deși aici numărul celor care o resping este și mai mare, incluzând parlamentari, experți în telecomunicații și chiar și provideri de net.

Există totuși și perspective pozitive. Peste Atlantic, în SUA, președintele pare să-și respecte promisiunea, și al său om de la Comisia Federală pentru Comuniații pune la cale un proiect de lege care să asigure inviolabilitatea Neutralității Internetului, deși interesele corporatiste ar dori să vândă libertățile virtuale în pachețele. De asemenea, din Europa Nordică vine un nou val de gândire vizavi de cum trebuie înțeles și apărat Internetul. Finlanda este primul stat care, recent, a adoptat o lege prin care se recunoaște „Dreptul la Internet” și care consideră că acest drept este esențial într-o societate care dorește să progreseze. La fel, în Suedia, apariția unui nou curent politic, cel al Partidului Piraților, dovedește că modul vechi de abordare al dreptului de autor este anacronic atunci când este privit prin prisma internautului. Azi, Partidul Piraților este cel mai mare partid extraparlamentar în Suedia și Germania, are un europarlamentar (în curând doi), și există, la diferite nivele de organizare, în zeci de alte state.

Astfel, am ajuns într-un moment în existenșa Internetului în care trebuie ales între două viziuni: fie vom avea o platformă liberă pentru schimb de informații și idei, un mediu global al creativității și comunicării, fie pășim resemnați într-un nou ev mediu întunecat, al unui internet sufocat, prizonier al intereselor inadaptate la noua realitate.

AstÇŽzi este ziua de na??tere al internetului. Au trecut 40 de ani de c??nd douÇŽ calculatoare, unul la

UCLA ??i unul la Stanford, au fÇŽcut schimb de date pentru prima oara ??i de atunci modul ??n care

comunicÇŽm s-a transformat radical. impactul social al acestei tehnologii a fost imens, iar prin natura

sa liberÇŽ, a stimulat creativitatea ??i interactivitatea. Internautul a fost chiar declarat „Persoana anului

2006”.

?ŽnsÇŽ acest pilon al secolului XXI se aflÇŽ ??ntr-o situa??ie tragicÇŽ. De??i mul??i o considerÇŽ esen??ialÇŽ ??i

indispensabilÇŽ ??n epoca informa??iei, schimbÇŽrile pe care le-a adus ??i le aduce au ??nsemnat ??i cÇŽ unii

trebuie sÇŽ se adapteze. Iar cei care se simt amenin??a??i de aceast nou grad de libertate umanÇŽ o

aminin??ÇŽ la r??ndul lor. Evolu??iile pe plan politic nu sunt ??nsÇŽ ??ncurajatoare, de??i se ??ntrevÇŽd, punctual

??i semne pozitive.

Pe Vechiul Continent, o datÇŽ cu mutilarea amendamentului 138, Parlamentul European a lÇŽsat

deschisÇŽ poarta abuzurilor, at??t asupra utilizatorilor, care sunt trata??i ca vinova??i ??nainte de a vedea

vreun judecÇŽtor, c??t ??i asupra netului, care pierz??nd garan??ia neutralitÇŽ??ii, ar putea fi v??ndut ??n

pachete. Spectrul legilor de tip „trei lovituri ??i ai zburat” planeazÇŽ, de asemenea, asupra Europei.

DupÇŽ ce Fran??a a adoptat o asemenea lege, trec??nd peste vocile care o contestau, Marea Britanie

vrea sÇŽ facÇŽ la fel, de??i aici numÇŽrul celor care o resping este ??i mai mare, incluz??nd parlamentari,

exper??i ??n telecomunica??ii ??i chiar ??i provideri de net.

ExistÇŽ totu??i ??i perspective pozitive. Peste Atlantic, ??n SUA, pre??edintele pare sÇŽ-??i respecte

promisiunea, ??i al sÇŽu om de la Comisia FederalÇŽ pentru Comunia??ii pune la cale un proiect de lege

care sÇŽ asigure inviolabilitatea NeutralitÇŽ??ii Internetului, de??i interesele corporatiste ar dori sÇŽ v??ndÇŽ

libertÇŽ??ile virtuale ??n pache??ele. De asemenea, din Europa NordicÇŽ vine un nou val de g??ndire vizavi

de cum trebuie ??n??eles ??i apÇŽrat Internetul. Finlanda este primul stat care, recent, a adoptat o lege

prin care se recunoa??te „Dreptul la Internet” ??i care considerÇŽ cÇŽ acest drept este esen??ial ??ntr-o

societate care dore??te sÇŽ progreseze. La fel, ??n Suedia, apari??ia unui nou curent politic, cel al

Partidului Pira??ilor, dovede??te cÇŽ modul vechi de abordare al dreptului de autor este anacronic atunci

c??nd este privit prin prisma internautului. Azi, Partidul Pira??ilor este cel mai mare partid

extraparlamentar ??n Suedia ??i Germania, are un europarlamentar (??n cur??nd doi), ??i existÇŽ, la diferite

nivele de organizare, ??n zeci de alte state.

Astfel, am ajuns ??ntr-un moment ??n existen??a Internetului ??n care trebuie ales ??ntre douÇŽ viziuni: fie

vom avea o platformÇŽ liberÇŽ pentru schimb de informa??ii ??i idei, un mediu global al creativitÇŽ??ii ??i

comunicÇŽrii, fie pÇŽ??im resemna??i ??ntr-un nou ev mediu ??ntunecat, al unui internet sufocat, prizonier al

intereselor inadaptate la noua realitate.