Observații la proiectul de modificare a Legii nr. 8/1996

Ministerul Culturii a supus dezbaterii publice un proiect de modificare a Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, proiect asupra căruia grupul de inițiativă pentru înființarea Partidului Piraților, prin Asociația Copyratul Român a formulat următoarele observații:

I. Referitor la Expunerea de motive:

1. Desi în secțiunea 2.1 Descrierea situației actuale, faceți referire la necesitatea unor modificări ca urmare a Raportului de țară publicat la Bruxelles în 26 septembrie 2006 vă învederăm faptul că în respectivul raport nu se regăsesc schimbările propuse de dumneavoastră prin proiectul de lege aflat în dezbatere publică.
Drept consecință, solicităm explicarea motivelor modificărilor suplimentare propuse de dumneavoastră.
Vă rugăm ca prin aceste explicații să puneți în lumină modalitatea prin care aceste modificări ajută CULTURA UNIVERSALĂ – ca arhetip al umanității – să fie accesibilă poporului român

2. Secțiunea 3.3. Impactul social este completată în mod eronat cu mențiunea „Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.”
Vă învederăm faptul că modificările propuse afectează regimul succesiunilor în România, privesc aprecierea gradului de pericol social al unor fapte ca fiind infracțiuni și afectează sistemul educațional din România prin introducerea unor limitări asupra circulației culturii în scop educațional.
Drept urmare, vă solicităm să nu promovați proiectul pe circuitul de avizare înainte de a prezenta studii cu privire la impactul social și a completa în mod corespunzător secțiunea 3.3.

3. Deși în secțiunea 2.1 se arată că actul normativ este promovat ca urmare a unor obligații internaționale, Secțiunile 5.4 și 5.5 nu conțin mențiunile obligatorii pentru această situație.
Acesta este un motiv de nulitate al actului și vă rugăm să dispuneți nepromovarea sa în aceste condiții.

4. Secțiunea 6.1 Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate nu conține nici un detaliu referitor la astfel de consultări, deși în secțiunea 2,2 se afirmă că au existat acest gen de consultări. Mai mult, dată fiind existența unui număr mare de organizații neguvernamentale care și-au exprimat interesul de a participa la un astfel de proces, și nu a fost realizată nici un fel de dezbatere în acest sens, considerăm consultarea ca nefiind efectuată, iar completare expunerii de motive, eronată.
Pentru aceste motive vă rugăm să nu promovați proiectul de lege pe circuitul de avizare până la soluționarea viciilor de fond și forma de identificate în cuprinsul expunerii de motive.

II. Referitor la textul legii propuse:

1.Referitor la modificarea propusă pentru alineatul (3) al articolul 144:, vă învederăm faptul că potrivit art. 32 din Constituția României, dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal și prin cel profesional, prin învățământul superior, precum si prin alte forme de instrucție si de perfecționare.
Prin instituirea unor limite cu efect financiar asupra bibliotecilor universitare se instituie o limitare a dreptului la învățătură a studenților.
În aceste condiții, textul propus este neconstituțional.

2. Referitor la modificarea propusă pentru alineatul (1) al articolului 15, vă învederăm faptul că textul inițial făcea trimitere explicită la comunicarea prin „orice mijloace tehnice” ceea ce include sistemele electronice, precizarea privind rețelele de calculatoare și Internetul fiind nu numai redundantă dar și greșit formulattă.
Mai mult, posibilitatea tehnică a transferului de fișiere,conținutul acestora nefiind redat, nu întrunește condițiile sintagmei „comunicare publică” deoarece transferul electronic se realizează strict între două sisteme electronice,ceea ce exclude participarea „publicului” sau „locul deschis”

Cu privire la comunicarea în scop ambiental explicată prin noul text introdus, vă învederăm faptul că pentru scopul de a crea ambianța pentru desfățurarea oricărei alte activități principale ce nu necesită utilizarea muzicii se pot realiza și proiecții video astfel încât noțiunea de ambient a fost redusă în mod artificial la fundalul sonor. Drept consecință solicităm introducerea unor referiri explicite cu privire la materialele video.

3. Referitor la modificarea propusă pentru alineatul (1) al articolului 25 vă învederăm faptul că potrivit Codului Civil, în lipsa de moștenitori legali sau testamentari, bunurile lăsate de defunct trec in proprietatea statului. Acest text se aplică și drepturilor conexe dreptului de autor pe perioada valabilității acestora.
Prin instituirea unei noi categorii de moștenitori legali, organismele de gestiune, se încalcă atât dispozițiile privind durata drepturilor patrimoniale din Legea 8/1996 și regimul operelor orfane, cât și prevederile Codului Civil privind îmbogățirea fără justă cauză. În speță, o persoană juridică privată este instituită ca moștenitor legal în dauna statului, realizând un folos patrimonial direct. Mai mult, prin exercitarea unor drepturi patrimoniale, operele sunt împiedicate să circule pe o perioadă mai lungă și astfel este prejudiciată cultura națională.
Propunem ca acest articol să fie modificatîn sensul declarării ca orfane a operelor pentru care nu mai exista moștenitori legali ai drepturilor patrimoniale și astfel să înceteze dreptul de a mai solicita exercitarea drepturilor prevăzute de legea 8/1996.

4. Referitor la modificarea art. 33, prin introducerea unui nou alineat, alineatul (5), vă învederăm faptul că încă o dată introduceți o limitare neconstituțională a circulației culturii prin intermediul manualelor școlare. Statul are obligația de asigura educația cetățenilor săi, iar crearea unor prevederi legale ce au ca urmare existența unor manuale „limitate” ieftine și a unor variante „complete” scumpe este de natură a leza drepturile constituționale ale cetățenilor.

5. Referitor la modificarea propusă pentru Alineatul (1) al articolului 34,
solicităm eliminarea acesteia având în vedere că nici o motivație nu a fost prezentată iar partiturile muzicale sunt în cele din urmă documente scrise ce pot avea același regim precum cărțile și alte materiale tipărite.

6. Referitor la modificarea propusă pentru alineatul (1) al articolului 70,
solicităm instituirea unei protecții reale a autorilor prin introducerea unei limite de 80% a nivelului până la care drepturile exclusive și toate celelalte drepturi patrimoniale pot fi cesionate de către autor/interpret unei terțe părți.

7. Referitor la introducerea unui nou alineat La articolul 1065 , solicităm modificarea textului în sensul folosiri corecte a noțiunii de scop comercial. Astfel potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române, comerțul implică o plată astfel încât nu cantitatea ci existența prețului este acea care dă caracterul comercial al unei acțiuni. Prin urmare, solicităm reformularea textului după cum urmeaz: o „…fonogramă se consideră publicată în scop comercial atunci când exemplarele acesteia sunt oferite publicului în schimbul unei remunerații.”

8. Referitor la modificarea articolului 107, la alineatul 4 solicităm ca la negocieri să participe cu drepturi egale și alte organizații reprezentând interesele consumatorilor finali ai respectivelor produse.

9. Referitor la modificarea articolului 121 solicităm ca la negociere cuantumului remunerației să fie implicate cu drepturi egale și asociațiile privind apărarea drepturilor clienților societăților de distribuție prin cablu având în vedere faptul că respectivul cuantum se reflectă în mod direct în costurile suportate de clienții distribuitorilor.

10. Referitor la modificarea articolului 127 alin. 3, solicităm folosirea termenului de aviz conform, constituindu-se astfel posibilitatea ORDA de a preveni măsuri contrare interesului public.

11. Referitor la modificarea articolului 131 alin. 2 solicităm ca din comisia de negociere să facă parte ăi organisme reprezentând drepturile persoanelor fizice, utilizatori și beneficiari finali ai operelor în discuție.

12. Nu a fost justificată decizia de abrogare a articolului 138 indice 3,
deși acesta instituia un mecanism absolut necesar de respectare a legalității, și de aceea solicităm menținerea respectivului articol.

13. Referitor la modificarea articolului 140, ca urmare a inexistenței pericolului social și în lipsa oricărei determinări din partea legiuitorului care să confirme existența acestui pericol, solicităm eliminarea literei c. Vă învederăm că în lipsa unei analize independente care să determine cu certitudine și dincolo de orice îndoială existența unui pericol social în comunicarea publică a unei opere, calificarea acestei fapte ca infracțiune are ca efect blocarea dezvoltării culturale și încălcarea gravă a unor drepturi constituționale.

14. Referitor la modificarea articolului 145 prin introducerea alin. 4 vă învederăm că secretul corespondenței și inviolabilitatea acesteia garantată de Constituție se aplică sistemelor electronice, astfel încât introducerea unei prezumpții acolo unde ar trebui să existe un mandat special al judecătorului este de natură de a încălca Constituția României.

15. Nicăieri în tot cuprinsul legii nu se face referire la specificitatea tipului de licențiere „Creative Commons” prin care autorul poate permite punerea la dispoziție a operei sale și comunicarea publică în mod gratuit. Prin aplicarea prezentei legi, și pentru comunicarea publică a operelor sub o astfel de licență se vor percepe remunerații pe care autorii nu le-au dorit, iar cel care le pune la dispoziție sau difuzează poate fi sancționat deși a respectat condițiile licenței.
Propunem introducerea unui nou articol care să prevadă exceptarea de la aplicarea prevederilor prezentei legi a operelor aflate sub licențe ce permit difuzarea și distribuția gratuită, cu respectarea condițiilor respectivei licențe.