Vrei să fii PIRAT?? Completează Formularul și trimite-l prin poștă: Partidul Pirat Romania, str. Horea nr.4, 400174 Cluj Napoca
blog

Observaţii la proiectul de modificare a Legii nr. 8/1996

Ministerul Culturii a supus dezbaterii publice un proiect de modificare a Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, proiect asupra căruia grupul de inițiativă pentru înființarea Partidului Piraţilor, prin Asociaţia Copyratul Român a formulat următoarele observaţii:

I. Referitor la Expunerea de motive:

1. Desi în secţiunea 2.1 Descrierea situaţiei actuale, faceţi referire la necesitatea unor modificări ca urmare a Raportului de ţară publicat la Bruxelles în 26 septembrie 2006 vă învederăm faptul că în respectivul raport nu se regăsesc schimbările propuse de dumneavoastră prin proiectul de lege aflat în dezbatere publică.
Drept consecinţă, solicităm explicarea motivelor modificărilor suplimentare propuse de dumneavoastră.
Vă rugăm ca prin aceste explicaţii să puneţi în lumină modalitatea prin care aceste modificări ajută CULTURA UNIVERSALĂ – ca arhetip al umanităţii – să fie accesibilă poporului român

2. Secţiunea 3.3. Impactul social este completată în mod eronat cu menţiunea „Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.”
Vă învederăm faptul că modificările propuse afectează regimul succesiunilor în România, privesc aprecierea gradului de pericol social al unor fapte ca fiind infracțiuni şi afectează sistemul educațional din România prin introducerea unor limitări asupra circulației culturii în scop educațional.
Drept urmare, vă solicităm să nu promovaţi proiectul pe circuitul de avizare înainte de a prezenta studii cu privire la impactul social şi a completa în mod corespunzător secţiunea 3.3.

3. Deşi în secţiunea 2.1 se arată că actul normativ este promovat ca urmare a unor obligaţii internaţionale, Secţiunile 5.4 şi 5.5 nu conţin menţiunile obligatorii pentru această situaţie.
Acesta este un motiv de nulitate al actului şi vă rugăm să dispuneţi nepromovarea sa în aceste condiţii.

4. Secţiunea 6.1 Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate nu conţine nici un detaliu referitor la astfel de consultări, deşi în secţiunea 2,2 se afirmă că au existat acest gen de consultări. Mai mult, dată fiind existenţa unui număr mare de organizaţii neguvernamentale care şi-au exprimat interesul de a participa la un astfel de proces, şi nu a fost realizată nici un fel de dezbatere în acest sens, considerăm consultarea ca nefiind efectuată, iar completare expunerii de motive, eronată.
Pentru aceste motive vă rugăm să nu promovaţi proiectul de lege pe circuitul de avizare până la soluţionarea viciilor de fond şi forma de identificate în cuprinsul expunerii de motive.

II. Referitor la textul legii propuse:

1.Referitor la modificarea propusă pentru alineatul (3) al articolul 144:, vă învederăm faptul că potrivit art. 32 din Constituţia României, dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum si prin alte forme de instrucţie si de perfecţionare.
Prin instituirea unor limite cu efect financiar asupra bibliotecilor universitare se instituie o limitare a dreptului la învăţătură a studenţilor.
În aceste condiţii, textul propus este neconstituţional.

2. Referitor la modificarea propusă pentru alineatul (1) al articolului 15, vă învederăm faptul că textul iniţial făcea trimitere explicită la comunicarea prin „orice mijloace tehnice” ceea ce include sistemele electronice, precizarea privind reţelele de calculatoare şi Internetul fiind nu numai redundantă dar şi greşit formulattă.
Mai mult, posibilitatea tehnică a transferului de fişiere,conţinutul acestora nefiind redat, nu întruneşte condiţiile sintagmei „comunicare publică” deoarece transferul electronic se realizează strict între două sisteme electronice,ceea ce exclude participarea „publicului” sau „locul deschis”

Cu privire la comunicarea în scop ambiental explicată prin noul text introdus, vă învederăm faptul că pentru scopul de a crea ambianţa pentru desfăşurarea oricărei alte activităţi principale ce nu necesită utilizarea muzicii se pot realiza şi proiecţii video astfel încât noţiunea de ambient a fost redusă în mod artificial la fundalul sonor. Drept consecinţă solicităm introducerea unor referiri explicite cu privire la materialele video.

3. Referitor la modificarea propusă pentru alineatul (1) al articolului 25 vă învederăm faptul că potrivit Codului Civil, în lipsa de moştenitori legali sau testamentari, bunurile lăsate de defunct trec in proprietatea statului. Acest text se aplică şi drepturilor conexe dreptului de autor pe perioada valabilităţii acestora.
Prin instituirea unei noi categorii de moştenitori legali, organismele de gestiune, se încalcă atât dispoziţiile privind durata drepturilor patrimoniale din Legea 8/1996 şi regimul operelor orfane, cât şi prevederile Codului Civil privind îmbogăţirea fără justă cauză. În speţă, o persoană juridică privată este instituită ca moştenitor legal în dauna statului, realizând un folos patrimonial direct. Mai mult, prin exercitarea unor drepturi patrimoniale, operele sunt împiedicate să circule pe o perioadă mai lungă şi astfel este prejudiciată cultura naţională.
Propunem ca acest articol să fie modificat în sensul declarării ca orfane a operelor pentru care nu mai exista moştenitori legali ai drepturilor patrimoniale şi astfel să înceteze dreptul de a mai solicita exercitarea drepturilor prevăzute de legea 8/1996.

4. Referitor la modificarea art. 33, prin introducerea unui nou alineat, alineatul (5), vă învederăm faptul că încă o dată introduceţi o limitare neconstituţională a circulaţiei culturii prin intermediul manualelor şcolare. Statul are obligaţia de asigura educaţia cetățenilor săi, iar crearea unor prevederi legale ce au ca urmare existenţa unor manuale „limitate” ieftine şi a unor variante „complete” scumpe este de natură a leza drepturile constituţionale ale cetăţenilor.

5. Referitor la modificarea propusă pentru Alineatul (1) al articolului 34,
solicităm eliminarea acesteia având în vedere că nici o motivaţie nu a fost prezentată iar partiturile muzicale sunt în cele din urmă documente scrise ce pot avea acelaşi regim precum cărţile şi alte materiale tipărite.

6. Referitor la modificarea propusă pentru alineatul (1) al articolului 70,
solicităm instituirea unei protecţii reale a autorilor prin introducerea unei limite de 80% a nivelului până la care drepturile exclusive şi toate celelalte drepturi patrimoniale pot fi cesionate de către autor/interpret unei terţe părţi.

7. Referitor la introducerea unui nou alineat La articolul 1065 , solicităm modificarea textului în sensul folosiri corecte a noţiunii de scop comercial. Astfel potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, comerţul implică o plată astfel încât nu cantitatea ci existenţa preţului este acea care dă caracterul comercial al unei acţiuni. Prin urmare, solicităm reformularea textului după cum urmează: o „…fonogramă se consideră publicată în scop comercial atunci când exemplarele acesteia sunt oferite publicului în schimbul unei remuneraţii.”

8. Referitor la modificarea articolului 107, la alineatul 4 solicităm ca la negocieri să participe cu drepturi egale şi alte organizaţii reprezentând interesele consumatorilor finali ai respectivelor produse.

9. Referitor la modificarea articolului 121 solicităm ca la negociere cuantumului remuneraţiei să fie implicate cu drepturi egale şi asociaţiile privind apărarea drepturilor clienților societăţilor de distribuţie prin cablu având în vedere faptul că respectivul cuantum se reflectă în mod direct în costurile suportate de clienţii distribuitorilor.

10. Referitor la modificarea articolului 127 alin. 3, solicităm folosirea termenului de aviz conform, constituindu-se astfel posibilitatea ORDA de a preveni măsuri contrare interesului public.

11. Referitor la modificarea articolului 131 alin. 2 solicităm ca din comisia de negociere să facă parte şi organisme reprezentând drepturile persoanelor fizice, utilizatori şi beneficiari finali ai operelor în discuţie.

12. Nu a fost justificată decizia de abrogare a articolului 138 indice 3,
deşi acesta instituia un mecanism absolut necesar de respectare a legalităţii, şi de aceea solicităm menţinerea respectivului articol.

13. Referitor la modificarea articolului 140, ca urmare a inexistenţei pericolului social şi în lipsa oricărei determinări din partea legiuitorului care să confirme existenţa acestui pericol, solicităm eliminarea literei c. Vă învederăm că în lipsa unei analize independente care să determine cu certitudine şi dincolo de orice îndoială existenţa unui pericol social în comunicarea publică a unei opere, calificarea acestei fapte ca infracţiune are ca efect blocarea dezvoltării culturale şi încălcarea gravă a unor drepturi constituţionale.

14. Referitor la modificarea articolului 145 prin introducerea alin. 4 vă învederăm că secretul corespondenţei şi inviolabilitatea acesteia garantată de Constituţie se aplică sistemelor electronice, astfel încât introducerea unei prezumpţii acolo unde ar trebui să existe un mandat special al judecătorului este de natură de a încălca Constituţia României.

15. Nicăieri în tot cuprinsul legii nu se face referire la specificitatea tipului de licenţiere „Creative Commons” prin care autorul poate permite punerea la dispoziţie a operei sale şi comunicarea publică în mod gratuit. Prin aplicarea prezentei legi, şi pentru comunicarea publică a operelor sub o astfel de licenţă se vor percepe remuneraţii pe care autorii nu le-au dorit, iar cel care le pune la dispoziţie sau difuzează poate fi sancţionat deşi a respectat condiţiile licenţei.
Propunem introducerea unui nou articol care să prevadă exceptarea de la aplicarea prevederilor prezentei legi a operelor aflate sub licenţe ce permit difuzarea şi distribuţia gratuită, cu respectarea condiţiilor respectivei licenţe.

 
Comments